top of page

סטודיו Yog’Anne  - תקנון

 

1. חובה על כל מתרגלת להגיע עם טופס הצהרת הבריאות לשיעור הראשון ולספק בהקדם אישור רפואי לתרגול יוגה.

 

 

 

 

 

 

2. ההרשמה לסטודיו הינה התחייבות חודשית בלבד.

 

3. התשלום ינתן בתחילת החודש, בהמחאה, במזומן או בהעברה בנקאית.

 

4. ניתן לבחור באחד משני מסלולים:

  • תרגול אחד בשבוע (ביום קבוע)

  • מסלול של שני תרגולים בשבוע (בימים קבועים)

 

5. עליכן להשתדל לדווח מראש על היעדרויות, מה שיאפשר למתרגלת אחרת לבוא להשלמת שיעור.

 

6. היעדרות משיעור לא תאפשר קיזוז מהתשלום החודשי. עליכן לתאם השלמת שיעור בזמן שיתאים לכן באותו חודש, ובמקרים חריגים בחודש שלאחריו.

 

7. לא תינתן אפשרות לצבור היעדרויות ולקזזן מסכום התשלום החודשי.

 

8. בהודעה מסודרת מראש  ניתן יהיה להקפיא את המנוי לעשרה ימים בלבד. ניתן לממש זכות זו פעם אחת בשנת תרגול (לא קלנדרית) ורק לאחר שלושה חודשים לפחות של השתתפות רצופה בשיעורים.

 

9. לא יתקיימו שיעורים בימי חג, למעט בחול המועד. ניתן להשלים  השיעורים אלו בתאום מראש,  מתוך מבחר השיעורים השבועיים של הסטודיו.

 

10. במידה והמורה תיעדר מסיבה כלשהי, תינתן בחירה למתרגלת בין קיזוז כספי על השיעור או השלמה של השיעור.

 

11. עליכן להשתדל להגיע בזמן לשיעור.

 

 

bottom of page